Hướng dẫn cài đặt Jenkins trên Rocky Linux 8 / AlmaLinux 8

Jenkins là một phần mềm tự động hóa và là open source được viết bằng Java dùng để tự động thực hiện chức năng tích hợp liên tục (CI – Continuous Integration) và xây dựng các tác vụ tự động hóa. Nó được sử dụng để thực hiện các workflow CI/CD (gọi là các pipelines).

Hướng dẫn cài đặt Jenkins trên Rocky Linux 8

Cài đặt Java

Jenkins yêu cầu Java JRE v8 hoặc v11. Vì vậy, hãy cài đặt một trong hai phiên bản Java JRE.

Tại đây, hãy cài đặt OpenJDK 11.

dnf install -y java-11-openjdk wget

Sau khi cài đặt xong Java, hãy chạy lệnh dưới đây để xác minh phiên bản Java.

java -version

Output: 

[root@rocky-srv02 ~]# java -version
openjdk version "11.0.15" 2022-04-19 LTS
OpenJDK Runtime Environment 18.9 (build 11.0.15+10-LTS)
OpenJDK 64-Bit Server VM 18.9 (build 11.0.15+10-LTS, mixed mode, sharing)
[root@rocky-srv02 ~]#

Thêm kho lưu trữ Jenkins

Dự án Jenkins cung cấp một kho lưu trữ dành riêng cho gói Jenkins. Vì vậy, bây giờ chúng tôi sẽ thêm kho lưu trữ chính thức của Jenkin vào hệ thống.

Đầu tiên, nhập khóa Jenkins vào hệ thống.

rpm --import https://pkg.jenkins.io/redhat-stable/jenkins.io.key

Sau đó, thêm kho lưu trữ Jenkins vào hệ thống.

cd /etc/yum.repos.d/
curl -O https://pkg.jenkins.io/redhat-stable/jenkins.repo

Cài đặt Jenkins

Bây giờ, cài đặt Jenkins bằng lệnh sau.

dnf install -y jenkins

Bắt đầu dịch vụ Jenkins.

systemctl start jenkins

Bật tự động khởi động dịch vụ Jenkins khi khởi động hệ thống.

systemctl cho phép jenkins

Kiểm tra trạng thái của bài đăng dịch vụ Jenkins bạn bắt đầu dịch vụ Jenkins.

systemctl status jenkins

Firewall

Cấu hình FirewallD để cho phép các máy bên ngoài truy cập Jenkins.

firewall-cmd --permanent --add-port=8080/tcp
firewall-cmd --reload

Thiết lập Jenkins

Chúng ta sẽ cần thiết lập cài đặt Jenkins này trước khi truy cập giao diện web Jenkins.

Mở trình duyệt web và truy cập URL sau.

http://your.ip.add.ress:8080

Làm theo các bước được hiển thị trong liên kết để thiết lập Jenkins.

Truy cập Jenkins

Để truy cập Jenkins, hãy truy cập URL bên dưới bằng trình duyệt.

http://your.ip.add.ress:8080

Đăng nhập bằng tài khoản quản trị của Jenkins mà bạn đã tạo trong quá trình thiết lập.

Jenkins Login Page

Sau khi đăng nhập thành công, bạn sẽ nhận được bảng điều khiển Jenkins.

Jenkins Dashboard

Kết luận

Đó là tất cả. Bạn đã học cách cài đặt Jenkins trên  Ngoài ra, hãy xem cách tạo dự án Jenkins đầu tiên của bạn. Ngoài ra, hãy đọc tài liệu của Jenkins để biết thêm thông tin. Vui lòng chia sẻ phản hồi của bạn trong phần bình luận.

Bài viết này hữu ích như thế nào?

Hãy bấm vào ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số phiếu bầu: 1

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?