Download Windows Server 2019

Windows Server 2019 là một hệ điều hành dành cho máy chủ đang được Microsoft phát triển như là một phần của họ các hệ điều hành Windows NT. Được phát hành vào quý 4 năm 2018

Retail Edition Disk

Mirror 1: en_windows_server_2019_x64_dvd_3c2cf1202.iso

Mirror 2: en_windows_server_2019_x64_dvd_3c2cf1202.iso

Filesize: 4.24 GB

SHA1: 24f7c459f3612df82205a45fdb68ca9f96bc5d80

MD5: 37c51cc09182237ae2c30c9d8ce3c41e