GIỚI THIỆU KHOÁ HỌC

Trong khóa học năm ngày này, bạn tập trung vào cài đặt, cấu hình và quản lý VMware vRealize® Automation ™. Bạn tìm hiểu về cách vRealize Automation có thể được sử dụng để tự động hóa việc phân phối máy ảo, ứng dụng và dịch vụ CNTT được cá nhân hóa trên các trung tâm dữ liệu khác nhau và môi trường đám mây kết hợp.

Khóa học bao gồm cách quản lý cả hệ thống tại chỗ và dịch vụ đám mây, cách vRealize Automation Service Broker có thể tổng hợp nội dung ở các định dạng gốc từ nhiều đám mây và nền tảng vào một danh mục chung.

CÀI ĐẶT, CẤU HÌNH, QUẢN LÝ VMWARE VREALIZE AUTOMATION v8

Khóa học này cũng bao gồm việc giao tiếp vRealize Automation với các hệ thống khác bằng cách sử dụng VMware vRealize® Orchestrator ™ và cách sử dụng vRealize Automation để quản lý hệ thống Kubernetes và tận dụng các hệ thống khác. Khóa học cũng bao gồm việc tích hợp với Terraform và sử dụng SaltStack làm công cụ quản lý cấu hình.

Khóa học sử dụng các sản phẩm của VMware:

 • VMware vSphere® 8
 • VMware vRealize Automation 8.3
 • VMware vRealize Orchestrator 8.3
 • VMware vRealize® Lifecycle Manager™ 8.3
 • VMware NSX-TTM Data Center 3.1

THỜI LƯỢNG: 40 giờ (5 ngày/8h, 14 buổi / 3h)

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Vào cuối khóa học, bạn sẽ có thể đạt được các mục tiêu sau:

 • Mô tả kiến ​​trúc vRealize Automation và các trường hợp sử dụng trong môi trường đám mây
 • Quản lý các thực thể vRealize Automation trên VMware và các cơ sở hạ tầng đám mây và ảo của bên thứ ba
 • Định cấu hình và quản lý Cloud Accounts, Projects, Flavor Mappings, Image Mapping, Cấu hình mạng. Hồ sơ lưu trữ, Khối lượng, Thẻ và Dịch vụ
 • Tạo, sửa đổi, quản lý và triển khai Cloud Templates
 • Kết nối với Kubernetes Cluster và quản lý namespaces
 • Tùy chỉnh các dịch vụ và máy ảo với cloudConfig
 • Định cấu hình và quản lý Service Broker
 • Định cấu hình và quản lý các hành động ABX, thuộc tính tùy chỉnh, event broker subscriptions, and vRealize Orchestrator workflows
 • Tích hợp với vRealize Orchestrator
 • Cài đặt vRealize Automation với Lifecycle Configuration Manager
 • Mô tả các dịch vụ tự động hóa đám mây (Cloud Assembly và Code Stream).
 • Tích hợp Cloud Assembly với Terraform và SaltStack
 • Sử dụng nhật ký và lệnh CLI để theo dõi và khắc phục sự cố vRealize Automation

CHỨNG CHỈ

 • VCP-CMA 2024

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Quản trị viên hệ thống có kinh nghiệm tích hợp hệ thống, chịu trách nhiệm thiết kế và triển khai vRealize Automation

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Khóa học này yêu cầu hoàn thành khóa học sau:

 • Triển khai quản trị Hạ tầng ảo hóa VMware vSphere [V8]

Cần có kinh nghiệm làm việc tại dòng lệnh.Khóa học này yêu cầu có thể thực hiện các nhiệm vụ sau mà không cần hỗ trợ hoặc hướng dẫn trước khi đăng ký vào khóa học này:

 • Tạo các đối tượng VMware vCenter Server®, chẳng hạn như trung tâm dữ liệu và thư mục
 • Tạo máy ảo bằng wizard or a template
 • Sửa đổi phần cứng của máy ảo
 • Di chuyển máy ảo với VMware vSphere® vMotion®
 • Di chuyển máy ảo với VMware vSphere® Storage vMotion®
 • Định cấu hình và quản lý một cụm vSphere DRS với các nhóm tài nguyên.
 • Định cấu hình và quản lý một cụm Tính khả dụng cao của VMware vSphere®.

Nếu bạn không thể thực hiện tất cả các tác vụ này, VMware khuyên bạn nên hoàn thành khóa học “Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa VMware vSphere [V8]” trước khi đăng ký khóa học “Cài đặt, cấu hình, quản lý VMware vRealize Automation [V8.3]

NỘI DUNG KHÓA HỌC ẢO HÓA

Module 1 - Giới thiệu khóa học
 • Giới thiệu khóa học và thực hành
 • Mục tiêu khóa học
 • Hướng dẫn dựng môi trường Lab
Module 2 - Kiến trúc và Tổng quan về Tự động hóa vRealize
 • Mô tả mục đích và chức năng của vRealize Automation
 • Mô tả kiến trúc vRealize Automation
 • Mô tả việc sử dụng VMware Workspace ONE® AccessTM
 • Mô tả mối quan hệ giữa các cụm Kubernetes, vùng chứa và các dịch vụ Tự động hóa vRealize
 • Mô tả các lệnh CLI để quản lý cụm vRealize Automation 8
 • Mô tả Cloud Assembly
 • Mô tả nhà môi giới dịch vụ
 • Mô tả luồng mã
Module 3 - Cài đặt vRealize Automation
 • Liệt kê các kiểu triển khai vRealize Automation khác nhau
 • Mô tả mục đích của trình cài đặt dễ dàng vRealize
 • Mô tả quy trình cài đặt vRealize Automation
Module 4 - Xác thực và Ủy quyền
 • Xác định các bước liên quan đến việc tích hợp Workspace One với Active Directory
 • Mô tả các tính năng của Workspace One
 • Mô tả các vai trò người dùng có sẵn trong vRealize Automation
 • Xác định các tác vụ chính được thực hiện bởi từng vai trò người dùng
 • Xác định vai trò tùy chỉnh
 • Định cấu hình thương hiệu và đa chức năng
Module 5 - Cấu hình ban đầu cơ bản
 • Nhanh chóng tạo cấu hình cơ bản với tài khoản đám mây, vùng đám mây, dự án, flavor mapping, và hình ảnh lập bản đồ.
Module 6 - VMware Cloud Templates
 • Định cấu hình và triển khai một mẫu đám mây cơ bản
 • Tạo các mẫu đám mây có thể chạy trên bất kỳ đám mây nào
 • Sử dụng cloudConfig để chạy lệnh, cài đặt phần mềm và tạo người dùng
 • Sử dụng YAML cho đầu vào, biến và triển khai có điều kiện
Module 7 - Thẻ và Cấu hình lưu trữ
 • Định cấu hình thẻ
 • Mô tả các loại thẻ khác nhau
 • Quản lý thẻ
 • Định cấu hình hồ sơ lưu trữ
 • Sử dụng thẻ và hồ sơ lưu trữ
Module 8 - Tích hợp Trung tâm Dữ liệu NSX-T
 • Liệt kê các khả năng và trường hợp sử dụng của Trung tâm Dữ liệu NSX-T
 • Mô tả cấu trúc và thành phần của Trung tâm dữ liệu NSX-T
 • Tích hợp Trung tâm dữ liệu NSX-T với vRealize Automation
 • Liệt kê các cấu hình mạng được hỗ trợ trong vRealize Automation
 • Sử dụng các thành phần của Trung tâm dữ liệu NSX-T để thiết kế Mẫu đám mây cho nhiều ứng dụng hơn
 • Xác định các tùy chọn mạng và bảo mật có sẵn trong canvas thiết kế
 • Tạo và quản lý các mạng và nhóm bảo mật theo yêu cầu
 • Định cấu hình các hành động NSX-T ngày 2
Module 9 - Tích hợp với đám mây công cộng
 • Định cấu hình và sử dụng tài khoản VMware Cloud Foundation
 • Định cấu hình và sử dụng tài khoản đám mây AWS
 • Định cấu hình và sử dụng tài khoản đám mây Azure
 • Định cấu hình và sử dụng tài khoản đám mây Google Cloud Platform
Module 10 - Sử dụng Dịch vụ Môi giới để Quản lý Danh mục
 • Phát hành VMware Cloud Template ™
 • Xác định nguồn nội dung và chia sẻ nội dung
 • Xác định việc thực thi chính sách của Nhà môi giới dịch vụ
 • Sử dụng các biểu mẫu tùy chỉnh cho các mục danh mục
Module 11 - Khả năng mở rộng tự động hóa vRealize
 • Mô tả khả năng mở rộng
 • Sử dụng các chủ đề sự kiện
 • Tạo đăng ký
 • Gọi một quy trình làm việc của vRealize Orchestrator
 • Tạo hành động ABX
Module 12 - Sử dụng dòng mã
 • Giới thiệu về Dòng mã
 • Quy trình CI/CD
 • Tích hợp GitLab với Code Stream và Cloud Assembly
 • Sử dụng Code Stream để cài đặt phần mềm
Module 13 - Sử dụng Terraform
 • Tích hợp Cloud Assembly với Terraform
 • Sử dụng Terraform với Mẫu đám mây VMware
 • Sử dụng Terraform với Code Stream
Module 14 - Sử dụng Kubernetes Cluster
 • Giới thiệu về Kubernetes
 • Kết nối với một Kubernetes Cluster hiện có
 • Tích hợp VMware Tanzu ™ Grid Integrated Edition
 • Tạo không gian tên người giám sát dưới dạng một mục danh mục
Module 15 - Sử dụng SaltStack để quản lý cấu hình
 • Giới thiệu SaltStack với vRealize Automation
 • Sử dụng SaltStack để triển khai phần mềm
 • Sử dụng SaltStack để quản lý cấu hình
 • Sử dụng SaltStack với điều phối theo hướng sự kiện
Module 16 - Khắc phục sự cố và tích hợp tự động hóa vRealize
 • Vị trí của các bản ghi
 • Sử dụng Hoạt động
 • Giám sát lịch sử triển khai
 • Khắc phục sự cố cơ bản
 • Lệnh CLI
 • Thu thập nhật ký (bảng điều khiển VAMI)
 • Tích hợp với VMware vRealize® Log Insight ™
 • Tích hợp với vRealize Operations
 • Di chuyển vRealize Automation 7.x sang 8

Nguồn: VMware Learning

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC VMWARE VREALIZE AUTOMATION [V8.3]

HỌC TRỰC TIẾP TỪ
VCI ĐẶNG ĐÌNH CÔNG

Cam kết vì thành công của bạn

13.800.000đ

6.500.000đ

Thời gian kết thúc ưu đãi:

 
 
  THÔNG TIN CHUYỂN  KHOẢN

  • Ngân hàng: TechComBank – TCB
  • Số tài khoản: 2233989898
  • Chủ tài khoản: Đặng Đình Công
  • Nội dung: Họ tên_VCP-CMA-2024

  THÔNG TIN LIÊN LẠC: ĐẶNG ĐÌNH CÔNG

  • Mobile: 0974.24.01.91 hoặc 098.870.69.96
  • Email: congdd@bknet.edu.vn
  • Địa chỉ: 60 Ngõ 138 Ỷ La – Dương Nội – Hà Đông

  Bạn chưa chọn được khóa học phù hợp?

  Hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn

  0974.240.191
  Chat ngay nào
  0974.240.191

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÁC

  Quản trị hạ tầng mạng Cisco

  Quản trị hạ tầng mạng(Routing /Switching)

  Stay updated with skills needed for the adoption of next-gen technologies

  Quản trị hệ thốngWindows Server 2022

  Learn skill in Domain Controller, GPO, Deploying soft, configuring DNS, DHCP, CA, IIS, DFS, AD-RMS, …

  Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v8.x]

  Deploy and manage virtual machines, clones, templates, and snapshots.