GIỚI THIỆU KHÓA HỌC MCSA

Mô hình Windows Server Hybrid là sự kết hợp giữa môi trường cục bộ và dịch vụ đám mây, chủ yếu là Azure, nhằm mục đích tối ưu hóa tài nguyên và tăng cường tỉnh linh hoạt. Nó cho phép quản lý Windows Server trên cả môi trường on-premises và đám mây, tích hợp chặt chẽ với các dịch vụ Azure.

Khóa học MCSA “Windows Server Hybrid Administrator” (thay thế cho chương trình MCSA và MCSE cũ) tại BKNET được thiết kế để trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản lý và cấu hình Windows Server trong môi trường hybrid và laas. Học viên sẽ học cách tích hợp môi trường Windows Server với các dịch vụ Azure, quản lý Windows Server trong mạng on-premises, và duy trì công việc trên Azure.

Khóa học MCSA 2025 - Quản trị Windows Server Hybrid

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

 • Cấu hình và quản trị hệ thống mạng Windows Server on-premises, hybrid, và nền tảng infrastructure as a service (laaS)
 • Quản lý Windows Server on premise
 • Tích hợp môi trường Windows Server với các dịch vụ Azure
 • Quản lý và duy trì Windows Server laaS trong Azure
 • Triển khai và quản lý các giải pháp on-premises và hybrid như identity, security, management, compute, networking, storage, monitoring, high availability
 • Sử dụng các công cụ và công nghệ quản trị như Windows Admin Center, PowerShell, Azure Policy, Azure Monitor, và laas virtual machine (VM)

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Quân trị viên CNTT
 • Chuyên viên bảo mật IT, chuyên viên quản lý dự án CNTT
 • Các bạn sinh viên hay những người đam mê về CNTT muốn cập nhật và nâng cao kiến thức về quản trị hệ thống mạng doanh nghiệp Hybrid
 • Hc viên có kế hoch thi chng ch Windows Server Hybrid Administrator Associate (AZ-800 & AZ-801)

Thời lượng

 • Thời lượng: 80 giờ
 • Ngày học: Thứ 2-4 / Thứ 3-5 / Thứ 7-CN
 • Thời gian học: 19h30 đến 22:00 hoặc 8h30 đến 17h30 (T7-CN)
 • Hình thức đào tạo: Online qua MS Team

Nội dung khóa học

Phần 1: Quản trị Windows Server 2025
1. Cài đặt Active Directory Domain Services
 • Gii thiu AD DS
 • Gii thiu Domain Controllers
 • Cài đặt Domain Controller
 • Cài đặt nhiu Domain Controller trong cùng mt h thng Domain
 • Cu hình nhiu Global Catalog chy song song
 • Cu hình nhiu DNS Server chy song song
 • Qun lý Operation Master Roles (FSMO)
2. Quản lý các đối tượng trong Active Directory Domain Services
 • Qun lý User Accounts
 • Qun lý Groups
 • Qun lý Computer Accounts
 • Cu hình Password Policy và User Account Lockout
 • Xây dng cu trúc OU & y quyn qun lý h thng
3. Trin khai và qun lý Group Policy
 • Gii thiu Group Policy
 • Cu hình các Policy thông dng
 • Cu hình Folder Redirection
 • Triển khai cài đặt và qun lý phn mm bng Group Policy
 • Cu hình Auditing
4. Trin khai tích hp Hybrid Active Directory
 • Mô t Azure AD và li ích ca vic tích hp Azure AD vi AD DS
 • Chun b môi trường để tích hp AD DS vi Azure AD
 • Cài đặt và cấu hình đồng b thông tin bng Azure AD Connect
 • Trin khai và cu hình Azure AD DS
 • Trin khai Seamless Single Sign-on (SSO)
 • Cài đặt mi AD DS forest trên Azure VNet
5. Trin khai và qun lý File Server
 • Xây dng cu trúc qun lý file & phân quyn truy cp d liu
 • Gii thiu File Server Resource Manager (FSRM)
 • Cu hình Quotas và File Screens
 • Trin khai Distributed File System (DFS)
Phần 2: Xây dựng cơ sở hạ tầng mạng
1. Trin khai Domain Name System (DNS)
 • Cài đặt DNS Server
 • Cu hình DNS Zones
 • To các DNS Records thông dng
 • Cu hình DNS Round Robin
 • Các cơ chế phân gii tên trong DNS: Root hint, Forwarder, Conditional Forwarder
 • Cu hình DNS Zone Transfers
 • Trin khai Load Balancing và Failover cho h thng DNS
2. Trin khai Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
 • Cài đặt DHCP Server Role
 • Cu hình DHCP Scopes
 • Cu hình DHCP Options
 • Cu hình DHCP Reservation
 • Authorize DHCP Server
 • Trin khai DHCP Relay Agent
 • Cu hình DHCP Failover Clustering
3. Trin khai gii pháp Remote Access
 • Gii thiu Remote Access
 • Trin khai gii pháp VPN Client-to-Siteway
 • Trin khai gii pháp VPN Site-to-Site
 • Trin khai VPN SSTP
4. Trin khai Network Policy Server (RADIUS)
 • Cài đặt và cu hình Network Policy Server
 • Cu hình RADIUS Clients & Servers
5. Windows Server Update Service (WSUS)
 • Gii thiu WSUS
 • Cài đặt và cu hình WSUS
 • Trin khai các bn cp nht bng WSUS
6. Trin khai gii pháp Network Load Balancing (NLB)
 • Gii thiu NLB
 • Cu hình NLB Cluster
 • Cu hình các Node trong NLB Cluster
7. Trin khai gii pháp Failover Clustering
 • Gii thiu Failover Clustering
 • To và cu hình Failover Cluster
 • Cu hình High Availability (HA) cho các ng dng & dch v
Phần 3: Xây dựng và quản trị Active Directory
1. Xây dng cu trúc lun lý cho Active Directory Domain Services
 • Gii thiu cu trúc AD DS
 • Xây dng mô hình nhiu Domains, Trees, Forests
 • Cu hình AD DS Trusts Relationship
2. Xây dng cu trúc vt lý cho Active Directory Domain Services
 • Xây dng mô hình AD có nhiu Site
 • Quản lý cơ chế đồng b AD Database
 • Cài đặt Read Only Domain Controller & Read Only DNS Server
3. Active Directory Certificate Services (AD CS)
 • Gii thiệu các phương pháp mã hóa dữ liu
 • ng dụng phương pháp mã hóa Public Key Infrastructure (PKI)
 • Các trường hp s dụng Certificates trong môi trường doanh nghip
 • Cài đặt Certification Authority (CA)
 • To và qun lý Certificate Templates
 • Cách thc mã hóa Email và tài liu bng Certificate
 • Backup và restore Certificate
 • Cu hình Key Recovery Agent
4. Active Directory Rights Management Services (AD RMS)
 • Gii thiu AD RMS
 • Cài đặt AD RMS
 • Bo v tài liu & email bng AD RMS
Phần 4: Xây dựng hệ thống Hybrid Active Directory
1. Trin khai tích hp Hybrid Active Directory
 • Mô t Azure AD và li ích ca vic tích hp Azure AD vi AD DS
 • Chun b môi trường để tích hp AD DS vi Azure AD
 • Cài đặt và cấu hình đồng b thông tin bng Azure AD Connect
 • Trin khai và cu hình Azure AD DS
 • Trin khai Seamless Single Sign-on (SSO)
 • Cài đặt mi AD DS forest trên Azure VNet
2. S dụng Windows Admin Center để qun tr Hybrid Active Directory
 • La chn các công c và k thut phù hợp để qun lý máy o Windows IaaS t xa
 • Gii thích cách tích hp các phiên bn Windows Server ti ch (On-Premise) trong Azure Arc
 • Kết ni các máy hybrid ti Azure t Azure portal.
 • S dng Azure Arc để qun lý thiết b
 • Hn chế truy cp bng RBAC
3. Nn tng o hóa Hyper-V trên Windows Server
 • Cài đặt và cu hình Hyper-V trên Windows Server
 • Cu hình và qun lý máy o Hyper-V
 • S dụng Host Guardian Service để bo v máy o
 • To và trin khai các máy o được đã được bo v
 • Khái nim v Container workloads
 • Sp xếp khối lượng công vic vùng cha bng cách sử dụng Kubernetes cluster
4. Nn tng o hóa Hyper-V trên Windows Server
 • To máy o t Azure portal và Azure Cloud Shell
 • Trin khai máy o Azure bng cách s dng các templates
 • T động cu hình ca các máy o Windows Server IaaS
 • Phát hin và khc phc các máy ch không tuân th
 • S dng mẫu Azure Image Builder để to và qun lý images trong Azure
5. Trin khai h tng mng Hybrid
 • Trin khai mng riêng o Azure (VPN)
 • Cu hình DNS cho máy o Windows Server IaaS
 • Chy máy ch DNS trong máy o Windows Server Azure IaaS
 • Trin khai Azure ExpressRoute
 • Qun lý mng o Microsoft Azure (VNets)
 • Qun lý cấu hình địa ch IP cho máy o (VM) Windows Server IaaS
6. Trin khai h tng Hybrid File Server
 • Cu hình dch v Azure File
 • Cu hình kết ni ti các dch v tp tin Azure
 • Trin khai Azure File Sync
 • Qun lý phân tầng đám mây
 • Di chuyn t DFSR sang Azure File Syn
Phần 5: Cấu hình nâng cao cho Hybrid Active Directory
1. Cu hình bo mt cho Windows Server
 • Chẩn đoán và khắc phc các l hng bo mt tim n trong Windows Server
 • Tăng cường cu hình bo mt của môi trường h điu hành Windows Server
 • Trin khai các bn cp nht h điều hành cho các máy tính trên mng bng cách s dng Windows Server Update Services
 • Bo mật Windows Server DNS để giúp bo v cơ sở h tng phân gii tên mng
 • Trin khai các chính sách DNS
2. Trin khai bo mt cho kch bn Hybrid AD
 • Chẩn đoán các vấn đề bo mt trong máy o Windows Server IaaS
 • Tích hp máy tính Windows Server vào Azure Security Center
 • Trin khai và qun lý các bn cp nht cho máy o Azure bng Azure Automation Update Management
 • Cu hình Azure Disk Encryption cho Windows IaaS VMs
 • Sao lưu và phục hi d liệu đã mã hóa
 • Giám sát máy ảo Windows Server Azure IaaS để biết các thay đổi trong các tp tin và registry
3. Kch bn Disaster Recovery cho Hybrid AD
 • Khôi phc máy o Windows Server IaaS bng Azure Backup
 • Trin khai chính sách Recovery Vaults và Azure Backup
 • Bo v máy o Azure vi Azure Site Recovery
 • Thc hin din tp khc phc thm họa để xác nhận tính năng bảo v
 • Chuyển đổi d phòng và d phòng máy o Azure
4. Upgrade và migrate trong Windows Server
 • Mô t công c di chuyn Active Directory (ADMT)
 • Xác định các yêu cu và cân nhc khi s dng dch v di chuyển lưu trữ
 • S dng Công c di chuyển Windows Server để di chuyn các vai trò Windows Server c th
5. Trin khai kch bản migrate trong môi trường Hybrid
 • Lp kế hoch chiến lược di chuyn và chn các công c di chuyn phù hp
 • Thc hiện đánh giá và khám phá máy chủ bng Azure Migrate
 • Di trú các File Server bng Storage Migration Service
 • Di chuyn ng dng vào Azure App Service
6. Giám sát các hoạt động trên môi trường Windows Server
 • Gii thích các nguyên tắc cơ bản ca việc điều chnh hiu sut máy ch
 • S dng các công c có sẵn trong Windows Server để giám sát hoạt động ca máy ch
 • S dụng Server Manager và Windows Admin Center để xem li nht ký h thng
 • Kim tra các s kin Windows Server
 • Cu hình Windows Server để ghi thông tin chẩn đoán
 • Khôi phục cơ sở d liệu AD DS và các đối tượng trong AD DS
 • Khc phc s c sao chép AD DS
 • Khc phc s c xác thc kết hp (Hybrid)
7. Giám sát các hoạt động trên môi trường Hybrid
 • Trin khai Azure Monitor cho máy o IaaS trong Azure và trong môi trường ti ch (On-Premise)
 • Kim tra thông s VM trong Azure Metrics Explorer
 • Đánh giá cấu hình VM vi Azure Monitor Logs và Azure Monitor VM Insights
 • Khc phc s c dch v AD DS b li hoc hiu sut b suy gim
 • Khôi phục các đối tượng bo mt b xóa và cơ sở d liu ca AD DS

HỌC VIÊN NÓI VỀ CHÚNG TÔI

testimonial avatar male 2

Mình là Trần Hoàng ở Đà Nẵng, khóa học online chứng chỉ MCSA 2019 thật sự hay, thầy giáo rất nhiệt tình, trình độ chuyên môn cũng như kinh nghiệm thực tế của thầy khiến cho mình luôn thấy bị lôi cuốn!

Cám ơn học viện Bknet rất nhiều!

Trần Văn Hoàng / VNPT
testimonial avatar 3

Mình là sinh viên ĐH Thủy Lợi. Mình muốn học để thi chứng chỉ CCNA + MCSA để sau này dễ xin việc hơn.

Mình đã theo học online ở BKNET và đã được hỗ trợ lệ phí thi quốc tế. Mình đã đỗ và tiết kiệm được 1 khoản chi phí.

Thu Thủy / CMC
testimonial avatar 2

Từ kinh nghiêm bản thân, mình tin chắc khóa học Firewall Fotigate của BKNET sẽ giúp các bạn có được kiến thức, kỹ năng, động lực và ý chí để đạt được chứng chỉ danh giá này

 

July Wood / Uber

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÁC

Khóa học Quản trị hệ thống Linux Master – (LPI 1-2)

Learn skill Web Server, DNS, DHCP, Database, HA Proxy, GitLab, Jenkins, Hosting, VPS

Thiết kế và triển khai hạ tầng,dịch vụ mạng cho Doanh Nghiệp

Get an understanding of Palo Alto Firewall features, installation & troubleshooting.

home cours3

Xậy dựng hệ thống giám sát hệ mạng và cảnh báo mạng

Network monitoring and services: Router, Switch, Firewall, AD, DNS, Web, Database, …

Bạn chưa chọn được khóa học phù hợp?

Hãy để Chúng tôi tư vấn cho bạn

0974.240.191
Chat ngay nào
0974.240.191