Tên khóa học Ngày  khai giảng Ngày học Giờ học Học phí Thời gian Ghi chú
CCNAX
(200-125)
28-Apr 2-4-6 8h-10h tối 3.500.000 72h Online
MCSA 2016 28-Apr 3-5 8h-10h tối 3.500.000 72h Online
MCSE 2016 3-May 2-4-6 7h30-9h30 tối 3.500.000 40h Online
Quản trị Server Linux 5-May 2-4-6 7h30-9h30 tối 3.500.000 62h Online
Hosting + VPS 11-May 7-CN 8h30-11h sáng 2.500.000 20h Online
Ảo Hóa -VMWARE 15-May 4-6 7h30-9h30 tối 2.500.000 36h Online