Mã khóa học Tên lớp Khai giảng Lịch học Thời gian Ghi chú
Linux BKNT-LPI0819 20/08/2019 3-5 18:00 – 21:00 Online

 

Đăng ký
MCSA 2016 BKNT-MCSA0819 19/08/2019 2-6 18:00 – 21:00 Online Đăng ký
CCNAX 3.0 BKNT-CCNAX0919 17/09/2019 3-5 18:00 – 21:00 Online Đăng ký
CEH v10 BKNT-CEH0819 08/08/2019 3-5 18:00 – 21:00 Online Đăng ký
CCNA Security G09SE 18/09/2019 4-7 14:00 – 18:00 Online Đăng ký