Hướng dẫn request chứng chỉ CCNA bản mềm

Đầu tiên cần vào trang quản lý chứng chỉ điện tử: http://i7lp.integral7.com/cisco

Bước 1:

Bước 2:

Bước 3: 

Điền các thông tin cá nhân: Mail để gửi chứng chỉ về, địa chỉ nhà ở …

Bước 4:

Bước 5:

Chờ trong thời gian 24 tiếng sẽ có chứng chỉ bản soft gửi về mail.